تبلیغات
آموزشی - دانستنی های ریاضیات دوره ی ابتدایی
دانستنی های ریاضیات دوره ی ابتدایی

دانستنی های ریاضیات دوره ی ابتدایی

یک کیلوگرم =1000 گرم


·          برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوطه را در  1000 ضرب می کنیم.


·          برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوطه رابر  1000 تقسیم می کنیم.


یک متر  = 100 سانتی متر


·          برای تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوطه را در  100 ضرب می کنیم.


·          برای تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوطه را بر  100 تقسیم می کنیم.


یک متر  =  1000 میلی متر


·          برای تبدیل متر به میلی متر عدد مربوطه را در  1000 ضرب می کنیم.


·          برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوطه را بر  1000 تقسیم می کنیم.


یک سانتی متر =  10 میلی متر


·          برای تبدیل سانتی متر به میلی متر عدد مربوطه را در  10 ضرب می کنیم.


·          برای تبدیل میلی متر به سانتی متر عدد مربوطه را بر  10 تقسیم می کنیم.


یک هکتار = 10000 متر مربع


·          برای تبدیل هکتار به مترمربع عدد مربوطه را در  10000 ضرب می کنیم.


·          برای تبدیل مترمربع به هکتار عدد مربوطه را بر  10000 تقسیم می کنیم.


یک کیلومتر = 1000  متر


·          برای تبدیل کیلومتربه متر عدد مربوطه را در  1000 ضرب می کنیم.


·          برای تبدیل متر به کیلومتر عدد مربوطه رابر  1000 تقسیم می کنیم.


یک لیتر =1000 سی سی


·          برای تبدیل لیتر به سی سی عدد مربوطه را در  1000 ضرب می کنیم.


·          برای تبدیل سی سی به لیتر عدد مربوطه رابر  1000 تقسیم می کنیم.


یک لیتر = 1000 سانتی متر مکعب


·          برای تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در  1000 ضرب می کنیم.


·          برای تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوطه رابر  1000 تقسیم می کنیم.


یک سی سی = 30 قطره


·          برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوطه را در  30 ضرب می کنیم.


·          برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوطه رابر  30 تقسیم می کنیم.


یک مترمکعب = 1000 لیتر


·          برای تبدیل متر مکعب به لیتر عدد مربوطه را در  1000 ضرب می کنیم.


·          برای تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوطه رابر  1000 تقسیم می کنیم.


یک مترمکعب=1000000 سانتی متر مکعب


·          برای تبدیل متر مکعب به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در  1000000 ضرب می کنیم.


·          برای تبدیل سانتی متر مکعب به متر مکعب عدد مربوطه رابر  1000000 تقسیم می کنیم.


یک کیلو متر مربع=1000000 متر مربع


·          برای تبدیل کیلو متر مربع به متر مربع عدد مربوطه را در  1000000 ضرب می کنیم.


·          برای تبدیل متر مربع به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر  1000000 تقسیم می کنیم.


یک کیلو متر مربع=100 هکتار


·          برای تبدیل کیلو متر مربع به هکتار عدد مربوطه را در  100 ضرب می کنیم.


·          برای تبدیل هکتار به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر  100 تقسیم می کنیم.


كلمات كلیدی : دانستنی های ریاضیات دوره ی ابتدایی ،